تبلیغات
سرمایه بان سرمایه شما sarmayeh bank - سهام عداوت
ü سهام عداوت ازدسته موضوعات: عمومی ,

شرکت من در آوردی سهام عدالت و اعضای هیئت مدیره ای که معلوم نیست نماینده رییس جمهور هستند یا سهامداران ؟؟؟؟؟؟ میخواهد برای مردم چه کند ؟؟؟؟ ما که نمیدانیم اما شما  خودتان ترکیب و شرح اساسنامه ار بخوانید شاید بدانید ............ و اینهم اصل خبر

اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین شدند

فعالیت رسمی شرکت کارگزاری سهام عدالت با تعیین اعضای هیئت مدیره آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

 

شرکت کارگزاری سهام عدالت به ریاست غلامرضا حیدری کرد زنگنه به صورت رسمی طی دو روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

براساس این گزارش،

اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین شدند

فعالیت رسمی شرکت کارگزاری سهام عدالت با تعیین اعضای هیئت مدیره آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

 

شرکت کارگزاری سهام عدالت به ریاست غلامرضا حیدری کرد زنگنه به صورت رسمی طی دو روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.

براساس این گزارش،

داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی ، غلامرضا حیدری کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت انتخاب کرد.

همچنین با صدور احکام دیگری، محمد جواد شیخ به عنوان مدیر عامل و محمود رضائیان به عنوان نائب رئیس شرکت کارگزاری سهام عدالت در این شرکت مشغول به کار شدند. گفتنی است محمد جواد شیخ قبلا مدیرعامل شرکت درین کاشان( کاشی سازی) بوده است.

گزارش ما حاکی از آن است که دوره فعالیت اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت در حکم صادره ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارائی مشخص نشده است ، اما به نظر می رسد مدت زمان فعالیت این افراد در سمت های مذکور 2 ساله باشد.

در اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است: شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 5 نفر که از طرف مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد.

هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام شرکت را به عنوان وثیقه درمقابل خسارات وارده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا به شرکت وارد شود طبق قوانین موضوعه نزد شرکت به ودیعه بسپارند.

براساس اساسنامه این شرکت، در صورت انقضا مدت مامورت هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود.

همچنین تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیئت مدیره برای همان دوره مالی است.

ماده هجدهم اساسنامه این شرکت می افزاید: هیئت مدیره در اولین جلسه خود ظرف مدت یک هفته بعد از تصمیم مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است ، منعقد خواهد شد و از بین اعضا هیئت مدیره یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد به اکثریت نسبی حاضرین در جلسه انتخاب می نماید.

هیئت مدیره یک نفر از بین خود و یا خارج از هیئت مدیره را به سمت دبیر تعیین می کند.

به گزارش مهر، مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود و در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد.

در اساسنامه این شرکت آمده است: اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی از وظایف رئیس و در غیاب وی به عهده نایب رئیس هیئت مدیره است.

هیئت مدیره در مواقعی که خود معین می کند به‌طورهفتگی ، هر دو هفته یا ماهیانه به دعوت کتبی رئیس یا نایب رییس و یا دو نفراز اعضا هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل درهر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد شد.

به گزارش ما : برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیئت مدیره لازم است.

همچنین تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا اعضا حاضر درجلسه اتخاذ می گردد. مدیر عامل نیز در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و درصورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای ندارد.

در اساسنامه این شرکت تصریح شده است: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، صورتجلسه ای با رعایت ماده " 123" لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طرف دبیر تهیه خواهد شد. نام اعضا هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه با قید تاریخ ذکر می گردد . هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

صورت جلسات هیئت مدیره بایستی لااقل به امضا اکثریت هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد . صورت جلسات هیئت مدیره بایستی دارای شماره مسلسل بوده و دردفتر شرکت بایگانی شود.

در ماده نوزدهم اساسنامه شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت تاکید شده است: هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت در حدود مقررات این اساسنامه می باشد و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات که مربوط به شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نامحدوده است. اختیارات زیر ضمن سایر اختیارات به هیات مدیره تفویض گردیده است:

الف) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی اعم از حقیقی و یا حقوقی.
ب) عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کیه معاملات و عملیاتی که با موضوع شرکت مستقیما یا غیر مستقیم ارتباط داشته باشد.
ج) نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان با توجه به قوانین و مقررات قانونی .
د) تهیه بودجه سرمایه ای و جاری شرکت جهت تصویب مجمع عمومی .
ه ) تهیه آئین نامه های داخلی شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل جهت تصویب مجمع عمومی .
و) اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای نظر در رای صادره یا اجرای آن .
ز) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.
ح) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات و استفاده از آن به نام شرکت و اسنداد آنها.ط) واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفی ).
ی ) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهات در صندوق های دولتی و خوصی و بانکها و استرداد آنها.
ک ) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آنها ولو کرارا.
ل) تعهد، ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
م) رهن اموال شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری به نف ع شخص ثالث و تضمین و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمین نزد بانکها و موسسات اعتباری.
ن ) خرید یا احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد.
س) اقامه هر گونه دعوی ، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا.
2-19- هیئت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضا هیئت مدیره واگذار نماید. اختیارات محوله توسط هیئت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیئت مدیره.

ماده بیستم اساسنامه این شرکت تصریح می کند: هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیئت مدیره می توند قسمتی از اختیارات مشروحه در بند " 1" ماده " 19" مذکور در این اساسنامه را حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.

در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد شد. 

  نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

براساس ماده بیست و یکم اساسنامه این شرکت، کلیه چک ها، بروات ، سفته ها و اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیچیک از دارندگان امضا مجاز حق واگذاری امضا خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب هیئت مدیره. 

    احتمالا ْ هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضا هر سال مالی طبق ماده" 232" لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و اقلا بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیر گردد.

گفتنی است تابعیت شرکت کارگزاری سهام عدالت غیر قابل تغییر است.


نوشته شده توسط مدیریت در چهارشنبه 10 خرداد 1385 و ساعت 03:05 ق.ظ
نوشته های پیشین
ü مدیرعامل جدید
ü با درود
ü 71 شعبه در سه سال بجای 100 شعبه در یکسال
ü منش چاقو کشی
ü 61 در پل رومی
ü سهامداران جدید بعد از شهرداری
ü مجمع عمومی یا خالمی یا داییمی
ü بانک سرمایه عین بانکهای مدرن خارجی فعالیت می کند
ü صدقه شهرداری به بانک سرمایه
ü واگذاری سهام شهرداری در بانک سرمایه = بانک سرکیسه
ü بانک سرمایه یا آخرین بانک
ü آیا تعاونی اعتباری شهر به داد بانک سرمایه می رسد ؟
ü آقای هاشمی تو هم چشاتو وا کن
ü وزیر پست و تلگراف چشم بسته غیب گفت
ü اینترنتی شدن بانک


+ - + - + - + - + .

تماس با ما

صفحات قبلی :